Bishops in the 12th-16th Century Baltic Zone.

Between Ministry and Desire for Power

PROGRAMM

20.10.2022

9:30
Welcome and introduction

10:15
Panel I – W kręgu zakonu krzyżackiego / In the Teutonic Order's circle

Chair: Rafał Simiński

The Episcopate of the Teutonic Order in the so-called Incorporated Bishoprics in Prussia (13th-16th centuries) / Episkopat Zakonu Niemieckiego w Prusach w tzw. biskupstwach inkorporowanych (XIII-XVI w.) | Radosław Biskup (Toruń)

Doomed to Perpetual Struggle? Relations between Archbishop of Riga Johannes Ambundi (1418-1424) and the Teutonic Order | Skazani na wieczną walkę? Relacje między arcybiskupem ryskim Janem Ambundim (1418-1424) a Zakonem Niemieckim | Dr Eva Eihmane (Riga)

 

12:15
Panel II – Liwonia / Livonia  

Chair: Anti Selart

Rhetoric of self-portrayal and memoria. The Media Policy of Bishop Nicolaus of Riga (1229/31-1253) and the Quest for Better Rule in Livonia / Retoryka samoprzedstawienia a memoria. Polityka medialna biskupa ryskiego Mikołaja (1229/31-1253) i poszukiwanie lepszego panowania w Inflantach | Andris Levāns (Riga)

High Nobility and the Episcopal Seats in Livonia / Wyższa szlachta a episkopaty w Inflantach | Dr Madis Maasing (Tartu)

 

14:45
Panel III – Skandynawia I / Scandinavia I

Chair: Felix Biermann

Archbishop and Arch-rebel: The Two Faces of Eskil of Lund (c. 1100-1181/2) / Arcybiskup i arcybuntownik: dwie twarze Eskila z Lundu (ok. 1100-1181/2) | Mia Münster-Swendsen (Roskilde)

The Birth of Local Historiography as Part of the Ideological Politics of the Danish Bishops in the 12th century / Narodziny lokalnej historiografii jako element polityki ideologicznej biskupów duńskich w XII w. (online) | Michał Gniadek-Zieliński (Warsaw)

16:45
Panel IV – Skandynawia II / Scandinavia II

Chair: Paweł Migdalski

Bishop Thomas of Finland: Administrator, politician and sinner / Biskup Tomasz z Finlandii: administrator, polityk i grzesznik | Kirsi Salonen (Bergen)

Troubled Times. Danish Kings and Bishops in the second half of the 13th century / Trudne czasy. Królowie duńscy a biskupi w 2. poł. XIII w. | Kurt Villads Jensen (Stockholm)

 

18:30
Wykład wieczorny / Evening lecture

Chair: Nina Gallion

Between the Cathedral Chapter, the Secular Neighbors and the Bishop's Opponents. The Bishop of Schwerin Melchior von Braunschweig-Lüneburg and his Scope of Action / Między kapitułą katedralną, świeckimi sąsiadami i przeciwnikami biskupa. Biskup Schwerina Melchior von Braunschweig-Lüneburg i jego możliwości działania | Dr Frederieke M. Schnack (Würzburg)

 

21.10.2022

10:00
Panel V: Strefa Bałtyku / Baltic Sea area

Chair: Kirsi Salonen

Bishop as Legate. Legatine Missions of Bishops in the Baltic Sea Region in the Middle Ages / Biskup jako legat. Misje legackie biskupów w regionie bałtyckim w średniowieczu | Anti Selart (Tartu)

Bishops, cathedrals and canons on the southern Baltic coast. Around the research controversy on the formation of ecclesiastical structures of the region in the 12th century / Biskupi, katedry i kanonicy na południowym pobrzeżu Bałtyku. Wokół kontrowersji badawczych na temat tworzenia struktur kościelnych regionu w XII wieku | Marcin Rafał Pauk (Warszawa)

Reign at Risk. The Premature End of Episcopal Careers in the South Baltic Area (12th-15th centuries) / Zagrożone panowanie. Przedwczesny koniec karier biskupich na obszarze południowego Bałtyku (XII-XV w.) | Nina Gallion (Mainz)

 

12:30
Panel VI: Przypadki: Wrocław i Schwerin / Cases: Wrocław and Schwerin

Chair Marcin Pauk

Enter the Bishop. The Practice of Power Inauguration of the Bishops of Wrocław in the 15th century / Wprowadzić biskupa. Praktyka inauguracji władzy biskupów wrocławskich w XV w. | Ewa Wółkiewicz (Warszawa)

Konrad Loste, Bishop of Schwerin. Between Charity and Antisemitism / Konrad Loste, biskup Schwerinu. Między dobroczynnością a antysemityzmem | Dr Oskar Terš (Greifswald)

 

15:00
Panel VII: Pomorze / Pomerania

Chair Marcin Majewski

Bishop Otto of Bamberg and the Elites of Pomerania – Communication Strategies and Scope of Action / Biskup Otto z Bambergu i elity Pomorza - strategie komunikacji i zakres działania | Felix Biermann (Szczecin)

The Cathedral Choir in Kamień Pomorski. Architecture between Reform and Episcopal Representation / Chór katedry w Kamieniu Pomorskim. Architektura między reformą a biskupią reprezentacją | Dr Katja Hillebrand (Kiel)

Archaeology on the Residences of the Bishops of Kamień Pomorski / Archeologia o rezydencjach biskupów kamieńskich | Andrzej Janowski (Szczecin)

 

22.10.2022

9:00–15:00
Wyjazd studyjny / excursion: Kamień Pomorski & Wolin